Algemene voorwaarden - VUUR. DIGITAL AGENCY
LOGO vuur agency

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. De Overeenkomst

 

1.1.

De rechtsverhouding tussen VUUR. Digital Agency (House of Fire BV), met maatschappelijke zetel te Kolkstraat 39, 2480 Dessel, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0788259513 en de klant, wordt beheerst door de overeenkomst tussen beide en de hierin opgenomen bijzondere voorwaarden, alsook onderhavige algemene voorwaarden, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’.

 

1.2.

De Overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de overeenkomst door de klant.

Door de overeenkomst te tekenen verklaart de klant zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 1. Het aanbod

2.1.

Het staat de klant vrij een selectie te maken uit de door VUUR. aangeboden dienstverlening.

Daarbij kant de klant opteren voor de diensten ‘content creation & content management’, of ‘Sociale media campagne’, of voor al deze diensten.

 

De dienstverleningsovereenkomst, waarin de klant zijn selectie kenbaar dient te maken, en de eventuele campagneopdrachten omvatten de bijzondere voorwaarden.

 

 1. Intake

3.1.

Tenzij anders overeengekomen, zal er een oriënterend intakegesprek plaatsvinden tussen VUUR. en de klant.

 

Doel van dit intakegesprek is de nodige informatie van de klant te vergaren om een of meerdere doelgroepen te bepalen en om de dienstverlening af te stemmen op de doelen en noden van de klant.

 

De klant zal waar nodig ook de toegang van VUUR. tot de relevante sociale media kanalen van de klant verstrekken en verzekeren, tenzij anders overeengekomen, door de wachtwoorden voor de relevante kanalen / pagina’s te overhandigen.

 

3.2.

Voor wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, verwijst VUUR. naar het privacybeleid, terug te vinden via volgende link: https://vuur.agency/privacy-policy/

 

 1. Indexatie

4.1

De prijs vermeld in de bijzondere voorwaarden is gekoppeld aan de wijzigingen van de index der consumptieprijzen.

 

De aanpassing van voormelde prijs vindt plaats op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

 

De indexering gebeurt aan de hand van de hiernavolgende formule:

Nieuw tarief = oud tarief x nieuwe index

                             Basisindex

 Als basisindex geldt het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de overeenkomst in werking treedt.

Elke verhoging en vermindering van de prijs ten gevolge van de indexatie is van toepassing zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

 

 1. Facturatie en betaling

5.1.

Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, zal VUUR. als volgt factureren:

 • Indien de klant heeft gekozen voor Content creation & Content management:
  • De klant zal maandelijks een factuur ontvangen;

 

 

 • Indien de klant heeft gekozen voor Sociale Media Campagne:
  • De klant zal een factuur ontvangen aan het begin, bij het online gaan, van elke campagne;

 

5.2.

Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VUUR.

 

De facturen zijn te betalen binnen de 14 kalenderdagen.

 

Als verzendingsdatum van de factuur zal worden aangenomen de datum dewelke wordt vermeld op de factuur.

 

5.3.

Facturen die niet binnen de 8 kalenderdagen, na de verzending ervan, schriftelijk geprotesteerd worden, zijn door de klant aanvaard.

 

5.4. Bij laattijdige betaling van een factuur zullen alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 

5.5. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke.

 

Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan 10% per jaar.

 

Bovendien zal de Klant vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitair bedongen schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag inclusief B.T.W.

 

Deze forfaitaire schadevergoeding kan nooit lager zijn dan 75,00 EUR.

 

De gerechtelijke invorderingskosten, onder meer kosten van dagvaarding, rolrechten, rechtsplegingsvergoeding,… zijn niet begrepen in dit schadebeding.

 

VUUR. kan een hogere schadevergoeding vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

 

5.6.

VUUR. houdt zich het recht haar dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden bij niet (tijdige) betaling door de klant.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

6.1.

VUUR. levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

 

6.2.

De klant is gehouden de diensten / hun voorwerp bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht ten laatste binnen de tien kalenderdagen na de levering, per e-mail aan VUUR. mee te delen.

 

6.3.

Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan VUUR. mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde diensten / hun voorwerp.

 

6.4.

Een reactie vanwege VUUR. op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

 

6.5.

Het meedelen een klacht of het weigeren van bestelde diensten / hun voorwerp schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

 

6.6.

VUUR. waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde diensten / hun voorwerp die zich manifesteren gedurende drie maanden vanaf de levering. De klant dient elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen één maand aan VUUR. schriftelijk, per e-mail te melden. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg.

 

6.7.

Indien een klacht door VUUR. gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of goederen terugnemen / herstellen / verbeteren / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

 

6.8.

Indien de aansprakelijkheid van VUUR. zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum een bedrag gelijk aan de prijs (excl. BTW) van de diensten voor dewelke de betreffende aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verhoging van kosten, verlies van opportuniteiten, verlies van klanten, verlies van werkuren enz. is uitgesloten.

 

6.9.

De klant zal VUUR. volledig vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met de geleverde diensten en/of hun voorwerp of het gebruik hiervan.

 

 1. Verplichtingen van de klant

7.1.

De klant verbindt zich ertoe aan VUUR. alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de diensten.

 

7.2.

De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, bevoegdheden en toelatingen vereist om VUUR. toe te laten haar dienstverlening uit te voeren.

 

7.3.

Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de klant of zijn aangestelden, bepaalt VUUR. zelf wanneer zij de uitvoering van de overeenkomst opnieuw zal aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

 

7.4.

VUUR. kan de betreffende dienstverlening opschorten indien er sprake is van slechte of gebrekkige informatie door de klant en / of een andere wanprestatie van de klant.

 

 1. Ontbinding

8.1

Elk van de partijen behoudt zich het recht voor om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een aan de wederpartij per post aangetekende brief in de volgende gevallen: herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen door de wederpartij, indien de wederpartij zich in staat van faillissement, collectieve schuldenregeling of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is; ingeval de wederpartij weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de wederpartij onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt; ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de wederpartij.

 

8.2.

Elke partij kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke gesteld te zijn, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven grote nalatigheid m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

 

8.3.

Ontbinding zal de wederpartij niet ontheffen van zijn verplichting om alle reeds geleverde diensten te betalen voorafgaand aan de ontbinding.

 

 1. Overmacht

 

In geval van overmacht of van een voorval dat voor VUUR. redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt zij zich het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat VUUR.de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, pandemie, epidemie, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, hacking van de computers / systemen van VUUR., hacking van de betreffende accounts van de klant die betrekking hebben op de dienstverlening, , in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers.

 

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

 

10.1.

Alle aan de klant geleverde zaken/rechten blijven eigendom van VUUR. totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, evenals alle eventuele overige bedragen die de klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd mocht zijn, volledig aan VUUR. zijn voldaan.

 

10.2.

VUUR. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering dienst diensten, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft en/of geldend kan maken.

 

10.3.

Het is de klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van VUUR. en/of door VUUR. ingehuurde derden en/of ondergeschikten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudigen, openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na schriftelijke toestemming van VUUR. toegestaan.

 

10.4.

VUUR. is, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd haar naam in de door hem vervaardigde werken op te nemen.

 

10.5.

VUUR. behoudt, tenzij met de klant schriftelijk anders is overeengekomen, de eigendom van alle door haar vervaardigde roerende zaken, alsmede de intellectuele eigendomsrechten van alle door haar vervaardigde werken.

 

10.6.

Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van VUUR., zal VUUR. in en buiten rechte maatregelen nemen tot het staken van die inbreuk. De de klant is verplicht daartoe alle medewerking te verlenen.

 

Concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen, ontwerpen en (schets)tekeningen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn gemaakt. Zij mogen alleen worden gebruikt door VUUR. De  klant verplicht zich tot geheimhouding van de concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, ontwerpen, afbeeldingen en (schets)tekeningen. Hij zal deze niet aan derde ter beschikking stellen, behoudens voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht door VUUR.. De klant zal alle derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien hij handelt in strijd met deze bepaling, zal hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn aan VUUR. van €3.000,00- (drieduizend euro). Deze boete laat de overige rechten van VUUR., waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

 

 

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

11.1.

In het kader van het sluiten van een overeenkomst met de klant, alsook in het kader van de uitvoering hiervan, zullen er persoonsgegevens worden verwerkt door VUUR..

 

In het kader van deze verwerking zal VUUR. in aanmerking komen als verwerkingsverantwoordelijke.

 

De persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende Belgische wetgeving hieromtrent.

 

Hoe VUUR. concreet met persoonsgegevens omgaat, kan u specifieker terugvinden in haar privacyverklaring.

 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1.

Alle geschillen die rijzen tussen de klant en VUUR. zullen worden beheerst door het Belgische recht.

 

12.2.

In het kader van voormelde geschillen zijn enkel de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.